• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292841
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

(ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา) keep phuket clean by our hand and heart "๒๗ มี.ค.๖๑" ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

S  28663846 739 x 554S  28663843 739 x 554

 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา keep phuket clean by our hand and heart ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณ หน้าเทศบาลตำบลเชิงทะเล และชุมชนบ้านม่าเหล่าซ๖ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

S  28663850 739 x 554S  28663849 739 x 554

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดภูเก็ตด้วยการบรูณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องกาารรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนให้จัดกิจกรรม ๕ ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

 

S  28663837 739 x 554S  28672019 739 x 554

 

Prev Next Page: