• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292871
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

Keep Phuket Clean By Our Hand And Heart (ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา) "๒๒ พ.ค.๖๑" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

S  34054148 739 x 554S  34054149 739 x 554

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินนโยบายภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา"Keep Phuket Clean By Our Hands And Hearts"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่สะอาดเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ส่วนราชการ และทุกภาคส่วนได้บรูณาการร่วมมือรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของและความสะอาดของจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราเรา ร่วมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าฯ(ม) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าฯ(ศ) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าฯ(บ) นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ อส ลูกจ้าง อื่นๆเป็นต้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะอาดตามวัตถุประสงค์ของโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

S  34054153 739 x 554S  34045973 739 x 554

Prev Next Page: