• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292844
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ @ โรงแรมโคเรียซี บูติค รีสอร์ท (Coriacea) ซ.ไม้ขาว ๖ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

a 739 x 554b 739 x 554

วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตและร่วมบรรยายพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ปลัดอำเภอ นิติกร เจ้าหน้าที่ปกครอง เสมียนตรา เจ้าหน้าที่ อส และลูกจ้างประจำอื่นๆเป็นต้น ร่วมด้วย  นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายประยุทธ ทองพุ่ม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ต

c 739 x 554d 739 x 554

โดยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่มาของโครงการพัฒนาบุคลากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ นำนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไปปฎิบัติให้บังเกิดผลในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมสงบเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง ซึ่งสภาพพื้นที่ในแต่ละที่มีความหลากหลายสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ที่ทันสมัยในหลากหลายสาขาวิชา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของกรมการปกครอง จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจของรัฐอย่างแท้จริงโดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายปกครอง

f 739 x 554g 739 x 554

ที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ที่มีประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และสอดคล้องกับหน่ึงในพันธกิจ ของกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตที่ต้องพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาลจึงได้จัดทำโคงการพัฒนาบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ โรงแรมโคเรียซี บูติค รีสร์อท ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

Prev Next Page: