• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292888
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑(ครั้งที่๘/๒๕๖๑) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

1111 784 x 5222222 784 x 522

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามงาน โครงการ"วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

3333 738 x 5544444 738 x 554

ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ร่วมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายประยุทธ ทองพุ่ม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทั้ง๓ อำเภอ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเมือง จังหวัดภูเก็ต 

5555 738 x 5546666 738 x 554

 

Prev Next Page: