• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292822
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"ภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย" (14 ต.ค.61) ณ สนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภุเก็ต

011022

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้ชื่อ"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"ร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายศิริพงศ์ หลีประสิทธ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต (บก.บร.อส.จ.ภก) หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา เป็นต้นฯ

033044

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมใน ( วันที่14 ต.ค.61) ณ สนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงและวันทยาหัตย์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมนำมวลชนจิตอาสาพร้อมใจกันกว่า 5000 คน"ยกมือขวาชูขึ้นแล้วกล่าวคำว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง "หลังจากเสร็จพิธีการจิตอาสาแยกย้ายทำภาระกิจตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 โซน ที่กำหนดไว้

055066

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้มีความรักความผูกพันธ์ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ 1.สถาบันชาติ 2.สถาบันศาสนา 3.สถาบันพระมหกษัตริย์ แล ะ4.ประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต  

Prev Next Page: