• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292872
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วันปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

0102

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ       นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 ท่าน  และนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0304

กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำประชาชนผู้เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "เนื่องใน (วันปิยมหาราช)  อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะข้าราชการและ            พสนกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0708

ตลอดรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาญาณ อันกว้างไกล ในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษา แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังของบ้านเมือง (ประกาศเลิกทาส) และยก (เลิกระบบไพร่) เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวสู้ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ อื่นๆ ฯลฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าเจ้าขอน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชา แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Prev Next Page: