• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292864
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

ประธานเปิดค่ายโครงการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต (รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒) ณ อาคารเอกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

60623 738 x 554 60625 738 x 554

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร (หน.ศอปส.จ.ภก)นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ อื่นๆ เป็นต้น

60624 738 x 554 60627 738 x 554

วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือ เพื่อต้องการบำบัดฟื้นฟูและรักษาผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(ผู้ป่วย)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญงาน เป็นผู้ให้ความรู้และอบรมให้รู้ถึงโทษของสารเสพติดในขณะที่อยู่ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่น ด้านระเบียบวินัย ด้านวัฒธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือรับการรักษา ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โครงการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาในการอบรมระยะเวลารวมแล้วกว่าครี่งเดือนก่อนจะคืนสู่สังคมให้ใช้ชีวิตตามปกติ กลุ่มอายุส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ระหว่าง ๑๘ -๓๕ ปี การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ รวมผู้เข้ารับการอบรมหรือรักษากว่า ในครั้งนี้กว่าครึ่งร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามเป้าที่ตั้งไว้ทุกประการ

60630 738 x 554 60632 738 x 554

 

 

 

Prev Next Page: