• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292858
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

การประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ดีเด่น "แหนบทองคำ"ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ต

165966 1182 x 886 166038 1182 x 886

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2562 ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยจ่าจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฯ อื่นๆ โดยจังหวัดภูเก็ตมีกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับการพิจารณารางวัลฯ คือ นายยุทธพงศ์ ยายี(กำนัน) หมู่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายกฤษณ์ สาริยา (ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายไกรสร พันธ์ทิพย์ (ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ 8 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

166034 1182 x 886 166041 1182 x 886

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้าน นับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ภาครัฐในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร รวมทั้งประสานงานส่วนราชการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบของตนมาอย่างยาวนานกว่า 126 ปี ในการปกครองและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามอำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2547

165888 1182 x 886166035 1182 x 886 

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด ให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี วันกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน และจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป  

 

 

Prev Next Page: