• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292832
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

ประธานเปิดอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง(สส)ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 163131 1182 x 886 164243 1182 x 886

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.นายภัครพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส)ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

164241 1182 x 886 164248 1182 x 886

ตามโคงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรับรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการเลือกตั้ง(สส)รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพโดยให้เครือข่ายสื่อบุคคลที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคลในการสร้างการรับและเผยแพร่การเลือกตั้ง (สส) ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง(สส)โดยดำเนินรายการวิทยุและช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชน

 

 

 

Prev Next Page: