• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
163472
Your IP: 27.254.67.75
Server Time: 2020-10-31

ประชุมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต(ศอ.ปส.จ.ภก.) วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.@ คอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

5586 738 x 5545585 554 x 738

วันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐น.นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ผอ.ศอ.ปส.จ.ภก)มอบหมายให้นาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม) (รองผอ.ศอ.ปส.จ.ภก)เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องแนวทางปฎิบัติในระบบขนส่งบริการนำส่งพัสดุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต(ผช.เลขานุการศอ.ปส.จ.ภก)เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพราะการขนส่งยาเสพติดในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นหรือตรวจสอบเป็นไปได้ยากขึ้นจังหวัดภูเก็ตจึงมีการประชุมติดตามสถานการณ์อยุ่ตลอดเพื่อป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาระบาดภายในจังหวัดภูเก็ต

5641 738 x 5545629 738 x 554

Prev Next Page: