• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292837
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (Voluntee Defense corps ) ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต

 

 

VDC LOGO 308 x 308

 

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภารกิจใน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โทร ๐๗๖ - ๒๒๔ ๘๒๒ ๐๗๖ - ๒๑๗ ๘๓๓  ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต 

 

VDC LOGO 308 x 308

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต  

 

 

 

 

 

 

Prev Next Page: