• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292865
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

ประกาศจังหวัดภุเก็ต

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานประจำปีของดีภุูเก็ต ๒๕๖๒ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง อาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คืน และกำหนดออกรางวัลสลากกุศลช่วยกาชาด ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

  รางวัลที่ ๑ บ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ เนื้อที่ ๒๗.๙ ตร.ว.โครงการเดอะริช ๓ ป่าคลอก  จำนวน ๑ รางวัล

  รางวัลที่ ๒ รถยนต์ TOYOTA รุ่น YARIS ๑.๒ J จำนวน ๑ รางวัล

 รางวัลที่ ๓ รถจักยานยนต์ HONDA WAVE ๑๑๐ จำนวน ๒ รางวัล 

 รางวัลที่ ๔ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท จำนวน ๓ รางวัล 

 รางวัลที่ ๕ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง จำนวน ๓๐ รางวัล 

 รางวัลที่ ๖ (เลขท้าย ๓ ตัว ) พัดลม ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๙๐ รางวัล

                             

  ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ 

  รางวัลที่ ๑ ได้แก่หมายเลข ๓๘๔๗๖

  รางวัลที่ ๒ ได้แก่หมายเลข ๓๐๒๓๒

  รางวัลที่ ๓ ได้แก่หมายเลข ๖๗๒๔๘ ๗๗๖๑๖ 

  รางวัลที่ ๔ ได้แก่หมายเลข ๑๕๙๑๑ ๔๒๐๓๓ ๗๘๒๕๙

  รางวัลที่ ๕ ได้แก่หทายเลข

 ๙๒๗๔๒ ๙๙๓๒๒ ๖๑๑๒๕ ๓๘๙๖๑ ๙๑๐๕๑                                                                                                                                                                         ๓๗๗๙๑ ๓๓๕๗๕ ๑๗๒๐๓ ๙๘๔๔๖ ๔๓๐๖๑                                                                                                                                                                         ๗๗๑๙๒ ๔๗๐๑๖ ๘๘๔๗๓ ๗๔๙๖๐ ๗๓๘๘๑                                                                                                                                                                         ๗๙๐๑๗ ๘๓๕๖๒ ๑๖๙๗๓ ๒๔๒๒๕ ๗๒๖๘๐                                                                                                                                                                         ๖๗๗๕๙ ๖๒๕๔๘ ๓๓๕๗๙ ๒๘๕๖๙ ๕๕๗๔๗                                                                                                                                                                        ๓๐๒๖๗ ๗๙๙๗๘ ๓๐๖๖๗ ๖๔๗๓๕ ๓๓๑๐๕

 รางวัลที่ ๖ ได้แก่หมายเลข ๙๖๘

ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกรางวัลนำบัตรสลากการกุศลช่วยกาชาด งานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่าดาชาดจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑-๗๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดถือว่า บริจาคสิ่งของให้สำนักงานกาชาดจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๔-๑๖๗๙และ ๐๗๖-๒๒๔-๘๒๒ อนึ่ง หากรางวัลได้มีธรรมเนียมหรือภาษีที่ต้องจ่าย ผู้ถูกรางวัลจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระในวันติดต่อขอรับรางวัลด้วย

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                             

                                                                           ภัครพงศ์ ทวิพัฒน์

                                                                         (นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์)

                                                                          ผุู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

                   

                                                                              สิทธินีย์ ทวิพัฒน์

                                                                            (นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์)

                                                                        นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

 

                                                                              อนุพงษ์ วาวงศ์มูล

                                                                           (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล)

                                                                      เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

   

  

 

 

                         

                               

                               

                                 

Prev Next Page: