Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292848
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน : (Download)

**คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร**

**คู่มือดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์**

**คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์**

**คู่มือปฏิบัติงาน-กฎหมายโรงแรม**

**คู่มือปฏิบัติงาน-กฎหมายสถานบริการ**

คู่มือบริการประชาชน : (Download)

**ทะเบียนและบัตรบุคคล**                                 **โรงแรม/สถานบริการ**

**ทะเบียนบ้าน**                                           **มูลนิธิและสมาคม**

**ทะเบียนปืน**                                            **เรี่ยไร**

**ขายทอดตลาดและค้าของเก่า**                         **ทะเบียนสัตว์**

**การพนัน**                                                **ร้องทุกข์/ไกล่เกลี่ย

**โรงรับจำนำ**                                            **ชนกลุ่มน้อย/แรงงานต่างด้าว**

 **บริการข้อมูลข่าวสาร**