Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292855
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29
Prev Next Page:

  ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภาระกิจ สังกัดร้อยบังคับการและบริการ(บก.บร.อส.จ.ภก.)และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ(อส.อ) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา โดยคณะกรรมการได้ดำเนินสอบภาคปฎิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์...

Read more

    ประกาศจังหวัดภุเก็ต เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ ตามที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานประจำปีของดีภุูเก็ต ๒๕๖๒ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง อาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คืน และกำหนดออกรางวัลสลากกุศลช่วยกาชาด ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น....

Read more

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักปลัดจังหวัดภูเก็ต หน้า1./หน้า2./หน้า3./หน้า4./หน้า5./หน้า6./หน้า7.

Read more
วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (Voluntee Defense corps ) ประกาศ  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต

      ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภารกิจใน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โทร ๐๗๖ - ๒๒๔ ๘๒๒ ๐๗๖ - ๒๑๗ ๘๓๓  ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต    กำหนดการรับสมัครคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต...

Read more

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตปฎิบัติภาระกิจสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต.....  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต "บก.บร.อส.จ.ภก"ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

Read more

ประกาศผลรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาดในงานราตรี น้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการออกรางวัลสลากการกุศล ช่วยกาชาดในงานราตรี รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการออกรางวัลในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Download......ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาดประจำปี2561

Read more

Download.....ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ        

Read more
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 !!!รับสมัคร...ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)!!!

เอกสารดาวโหลด : ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Download : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Read more
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Read more