Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292868
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

ประกาศจังหวัดภุเก็ต

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานประจำปีของดีภุูเก็ต ๒๕๖๒ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง อาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คืน และกำหนดออกรางวัลสลากกุศลช่วยกาชาด ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

  รางวัลที่ ๑ บ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ เนื้อที่ ๒๗.๙ ตร.ว.โครงการเดอะริช ๓ ป่าคลอก  จำนวน ๑ รางวัล

  รางวัลที่ ๒ รถยนต์ TOYOTA รุ่น YARIS ๑.๒ J จำนวน ๑ รางวัล

 รางวัลที่ ๓ รถจักยานยนต์ HONDA WAVE ๑๑๐ จำนวน ๒ รางวัล 

 รางวัลที่ ๔ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท จำนวน ๓ รางวัล 

 รางวัลที่ ๕ สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง จำนวน ๓๐ รางวัล 

 รางวัลที่ ๖ (เลขท้าย ๓ ตัว ) พัดลม ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๙๐ รางวัล

                             

  ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ 

  รางวัลที่ ๑ ได้แก่หมายเลข ๓๘๔๗๖

  รางวัลที่ ๒ ได้แก่หมายเลข ๓๐๒๓๒

  รางวัลที่ ๓ ได้แก่หมายเลข ๖๗๒๔๘ ๗๗๖๑๖ 

  รางวัลที่ ๔ ได้แก่หมายเลข ๑๕๙๑๑ ๔๒๐๓๓ ๗๘๒๕๙

  รางวัลที่ ๕ ได้แก่หทายเลข

 ๙๒๗๔๒ ๙๙๓๒๒ ๖๑๑๒๕ ๓๘๙๖๑ ๙๑๐๕๑                                                                                                                                                                         ๓๗๗๙๑ ๓๓๕๗๕ ๑๗๒๐๓ ๙๘๔๔๖ ๔๓๐๖๑                                                                                                                                                                         ๗๗๑๙๒ ๔๗๐๑๖ ๘๘๔๗๓ ๗๔๙๖๐ ๗๓๘๘๑                                                                                                                                                                         ๗๙๐๑๗ ๘๓๕๖๒ ๑๖๙๗๓ ๒๔๒๒๕ ๗๒๖๘๐                                                                                                                                                                         ๖๗๗๕๙ ๖๒๕๔๘ ๓๓๕๗๙ ๒๘๕๖๙ ๕๕๗๔๗                                                                                                                                                                        ๓๐๒๖๗ ๗๙๙๗๘ ๓๐๖๖๗ ๖๔๗๓๕ ๓๓๑๐๕

 รางวัลที่ ๖ ได้แก่หมายเลข ๙๖๘

ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกรางวัลนำบัตรสลากการกุศลช่วยกาชาด งานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่าดาชาดจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑-๗๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดถือว่า บริจาคสิ่งของให้สำนักงานกาชาดจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๔-๑๖๗๙และ ๐๗๖-๒๒๔-๘๒๒ อนึ่ง หากรางวัลได้มีธรรมเนียมหรือภาษีที่ต้องจ่าย ผู้ถูกรางวัลจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระในวันติดต่อขอรับรางวัลด้วย

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                             

                                                                           ภัครพงศ์ ทวิพัฒน์

                                                                         (นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์)

                                                                          ผุู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

                   

                                                                              สิทธินีย์ ทวิพัฒน์

                                                                            (นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์)

                                                                        นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

 

                                                                              อนุพงษ์ วาวงศ์มูล

                                                                           (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล)

                                                                      เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

   

  

 

 

                         

                               

                               

                                 

Prev Next Page:

  ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภาระกิจ สังกัดร้อยบังคับการและบริการ(บก.บร.อส.จ.ภก.)และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ(อส.อ) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา โดยคณะกรรมการได้ดำเนินสอบภาคปฎิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์...

Read more

    ประกาศจังหวัดภุเก็ต เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกชาด ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๒ ตามที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานประจำปีของดีภุูเก็ต ๒๕๖๒ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง อาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คืน และกำหนดออกรางวัลสลากกุศลช่วยกาชาด ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น....

Read more

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักปลัดจังหวัดภูเก็ต หน้า1./หน้า2./หน้า3./หน้า4./หน้า5./หน้า6./หน้า7.

Read more
วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (Voluntee Defense corps ) ประกาศ  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต

      ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภารกิจใน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โทร ๐๗๖ - ๒๒๔ ๘๒๒ ๐๗๖ - ๒๑๗ ๘๓๓  ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ ๒๐ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต    กำหนดการรับสมัครคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต...

Read more

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตปฎิบัติภาระกิจสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต.....  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต "บก.บร.อส.จ.ภก"ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

Read more

ประกาศผลรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาดในงานราตรี น้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการออกรางวัลสลากการกุศล ช่วยกาชาดในงานราตรี รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการออกรางวัลในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Download......ผลการออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาดประจำปี2561

Read more

Download.....ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ        

Read more
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 !!!รับสมัคร...ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)!!!

เอกสารดาวโหลด : ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Download : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Read more
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Read more